ALGEMENE VOORWAARDEN

Dogadvice Praktijkspeuren, Geurdetectie en Kynologisch advies

Algemeen
Voor alle tussen Dogadvice  Prakijkspeuren, Geurdetectie en Kynologisch advies, hierna te noemen Dogadvice, en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden.

1. Aansprakelijkheid
1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de speurlessen is geheel voor eigen risico.

1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.

1.3 Dogadvice is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel /diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten georganiseerd door Dogadvice.

1.4 Dogadvice Speurhondenschool adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

2. Betaling
2.1
 Losse speurlessen dienen op de dag van de les te zijn voldaan, of vooraf contant te worden afgerekend. Indien het een workshop betreft dient de betaling uiterlijk 2 dagen van tevoren te zijn voldaan. Indien de cursist een speurkaart afneemt dient het bedrag voldaan te zijn vóór aanvang van de eerste speurles.

3. Afzeggen van de les
3.1
Mocht de cursist een speurles niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden afgezegd. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld wordt er geen lesgeld in rekening gebracht.
      Mocht de cursist een detectieles niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden afgezegd. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld, dan is het mogelijk om maximaal 1 afgezegde les per
      periode (5 lessen) in te halen op een door Dogadvice vastgesteld tijdstip. Indien er 2 of meer lessen per periode worden afgezegd is er geen invalmogelijkheid meer en komen die lessen te vervallen.

3.2 Indien een cursist een speurkaart van 5 lessen heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de speurlessen, dan wordt het resterende lesgeld teruggestort. Indien een cursist een detectiekaart van 5 lessen
     heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de speurlessen, dan wordt het resterende lesgeld NIET teruggestort. (er is hier sprake van een cursus met verplichtingen en gemaakte kosten ivm de leslocaties)

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg  ingehaald.

4. Overige
4.1
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

4.2 Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

4.3 Dogadvice behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

4.4 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft Dogadvice  het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.

4.5 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt de hondenschool zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. (dit geldt voor ernstige fysieke vergrijpen, of aantasting van het geestelijk welzijn ten gevolge van handelen door cursist en het niet opvolgen van verzoeken vanuit de instructeur) Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.6a. Cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene. Kinderen mogen met de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun begeleider.

4.6b. Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te kunnen nemen aan de speurlessen

4.7 Slipkettingen en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.

4.8 De speurlessen vinden plaats in een gebied waar in het grootste gedeelte een aanlijnplicht geldt. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is Dogadvice niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. (boete)

4.9 De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist of hond in het geding komt, wordt de les afgelast. De cursist wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt indien mogelijk, in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

Bijgewerkt op 10-06-2018

Klachtenprocedure Dogadvice

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar fouten moeten wél worden opgelost. Als u over iets ontevreden bent of als u van mening bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, vernemen wij dat héél graag van u.
Wij zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen. We willen er ook van leren voor de toekomst. Daarom stellen we het zeer op prijs als u ons hierover informeert.

Bespreek uw klacht eerst
Wij houden niet van ontevreden klanten, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen. Maar mocht u onverhoopt toch ergens niet tevreden over zijn, dan horen we dat heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met uw instructeur. Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij natuurlijk graag!

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht op het bijgevoegde formulier omschrijven en ter attentie van Renate Hagen (de eigenaar) versturen.
Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:
• een korte beschrijving van uw klacht;
• hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
• op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de SPPD altijd ingelicht. Deze zal de klacht niet zelf behandelen maar wel toezien op de afhandeling ervan.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van het ingevulde klachtenformulier en het horen van de betrokkenen binnen onze organisatie vormen wij ons een zo goed mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Tot slot
Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende wijze op te lossen. Het kan echter zijn dat onze reactie u niet tevreden stelt. Indien we er ook na nader overleg niet uitkomen, kun u zich eventueel wenden tot de SPPD (stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen): www.sppd.nl.

Klachtenformulier

Download hier het klachtenformulier. U kunt het ingevuld en ondertekend opsturen naar:

Dogadvice
T.a.v. Renate Hagen
Hoefblad 44
5731 TS  Mierlo